Årsmöte 2017-05-11

Närvarande

Erik, Patrik, Tomas, Karolina, Mikaela, Lena, Joel

 

Fastställande av röstlängd

Det fastställs att samtliga närvarande har rösträtt

 

Val av ordförande och sekreterare

Patrik väljs till ordförande

Joel till sekreterare sekreterare

 

Val av rösträknare och justerare

Karolina väljs till rösträknare

Mikaela väljs till justerare

 

Behörig utlysning

Mötet anser att mötet är behörigen utlyst

 

Fastställande av dagordning

Dagordningen som den beskrivs i stadgarna anses vara okej. 

 

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen presenteras och godkänns av mötet.

 

Årsberättelse (budget)

Årsberättelse (i praktiken "vi har inte haft någon ekonomisk verksamhet") bedöms vara ok. Den aktivitet vi haft är att bankkonto har införskaffats.

 

Revisorsberättelse

Vi har ingen revisor och ingen revisorsberättelse.

 

Översyn av värdegrund och arbetsformer

Mötet går igenom visionsdokumentet, och konstaterar att det inte finns några invändningar

 

Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret + medlemsavgifter

 

Verksamhetsplan:

Ambitionen är att få nuvarande aktiviteter att flyta på. Om/när vi kommer på fler idéer så tar vi dem då. Vi ska ha ansvariga och arbetsgrupper för åtminstone lunch i närvaro och mantrasång. 

Erik ansvarar för Mantrasång, nr 2 är Joel

Joel ansvarar för Lunch i närvaro, nr 2 är Erik

 

Budget:

Vi lägger ner bankkontot till föremån för t.ex projektkonto hos SV (om det går), eller möjligen en plåtburk.

 

Medlemsavgift:

Vi kommer ta in symbolisk medlemsavgift på 50 kronor som vi lägger i en burk hos SV så länge. Någon gång i närtid betalar prospects medlemsavgiften till Tomas.

 

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

Det finns inga ytterligare förslag

 

Val av styrelse

Mötet väljer Erik, Tomas, Karolina, Lena, Joel till nästa styrelse

 

Val av revisor 

Vi beslutar att inte ha någon revisor under nästkommande år. 

 

Övrigt

Samarbetsavtal med SV. Diskussion om punkten angående att SV är enda studieförbundet GS har samarbete med. Förslag till ändring formuleras. Ärendet bordläggs till nästa styrelsemöte.