Arbetsformer

Grönt samskapande försöker åstadkomma en livskraftig social miljö där hållbarhet, samvaro, acceptans och delandemiljö blir naturliga inslag. För att uppnå detta genomförs olika aktiviteter. Aktiviteterna kan dels ha ett egenvärde, och dels ha ett långsiktigt mål.

 

Löpande aktiviteter

Grönt Samskapande anordnar löpande aktiviteter. Dessa kan vara av återkommande natur, t.ex:

  • Lunch i närvaro
  • Mantrasång
  • Ekoveghäng

Vidare anordnas löpande studiecirklar när och om önskemål eller behov av sådana uppstår. 

 

Aktiviteter som syftar till att uppnå ett mål

Då målet är ett hållbart samhälle genomförs även ett strukturerat arbete för att bygga upp stödet för ett sådant. 

  • Initiativ för att skapa delningsekonomi, t.ex i form av olika pooler (bilpool, bokpool, verktygspool...)
  • Diskussioner om vad som kännetecknar det hållbara samhället och hur vi når dit.

 

Kommersiella aktiviteter

Grönt samskapande har som mål att vara självförsörjande med tillräckliga ekonomiska medel för att ha rörelsefrihet. Det innebär att föreningen kan genomföra aktiviteter med primärt syfte att dra in pengar till föreningen. Dessa aktiviteter formuleras från fall till fall, men kan vara saker som:

  • Uppdragsutbildning (att sälja t.ex gästföreläsning hos företag)
  • Tillverkning och försäljning av mat

 

Olika grad av engagemang, personliga initiativ

Det är naturligt att olika medlemmar har olika ingångar i vad de vill göra i föreningen, och i hur stor utsträckning. Några kan vara med i huvudsak för att de är intresserade av en enskild aktivitet (t.ex lunch i närvaro). Andra kan vara drivande i att t.ex bygga upp en delningsekonomi i föreningen. Detta är helt okej, och något som bejakas. Det är upp till medlemmen att bestämma om och när det finns utrymme och engagemang för att lägga in organiserat arbete i föreningen. Det blir sällan bra i de fall någon utför arbete för att det krävs av kollektivet.

Föreningen bygger på att enskilda medlemmar tar personliga initiativ, själva eller i grupp. Föreningen behöver inte genomföra alla aktiviteter med alla medlemmar, utan i de fall några medlemmar inom ramen för föreningen vill skapa eller göra något så är det okej och något som uppmuntras. Det är till och med basen för hur föreningen drivs framåt. I de fall en medlem vill ta initiativ som ryms inom ramen för stadgar, vision och arbetsformer, krävs ingen särskild tillåtelse från föreningen. Dock kan det finnas ett egenvärde med att diskutera saken med andra medlemmar för att få ytterligare input.

Grunden är acceptansen för att olika medlemmar har olika förutsättningar och olika personliga mål. Föreningens mål är att i görligaste mån verka för att behålla den friheten och variationen, snarare än att styra in alla medlemmar i ett kollektivistiskt tänkande där gruppen tar beslut om hur individer ska agera.

 

Principer för ekonomisk fördelning

Som en naturlig konsekvens av att olika personer lägger in olika mycket arbete, kommer olika personer också bidra olika mycket till föreningens ekonomi. 

Föreningens ekonomi är föreningens som helhet, och det är styrelsen som i slutänden beslutar hur medel ska användas. Men det finns också några grundläggande riktlinjer för användningen:

  • Om en aktivitet genererar inkomster, så är det naturligt att inkomsterna används till att vidareutveckla den aktiviteten. 
  • Om en medlem genererar inkomster, faller det sig naturligt att den medlemmen får framställa önskemål om hur medlen bör återinvesteras i föreningen i stort.
  • Grundläggande rättviseaspekter bör beaktas i avseende att förhindra den eventualitet att vissa personer / aktiviteter i huvudsak genererar ekonomiska medel medan andra personer / aktiviteter förbrukar detsamma.

 

Partipolitik och politiska åsikter

Grönt samskapande har ingen partipolitisk association. Medlemmarna är fria att ha vilken politisk läggning de vill så länge de är med på grönt samskapandes grundläggande värderingar om hållbarhet och acceptans. 

Det kan hända att det i enskilda fall blir aktuellt komma i någon form av kontakt med andra politiska organisationer, men eftersom grönt samskapande undviker att ha politiska åsikter om saker som ligger utanför den egna verksamheten, kan det finnas en poäng med att hålla armlängds avstånd till uttalat politiska organisationer.

 

Andra organisationer

Grönt samskapande strävar efter autonomi. Det innebär dock inte att vi agerar in en separat bubbla utan kontakt med omvärlden.

Det förekommer en mängd aktiviteter i stan som i lös mening passar in under vad föreningen vill och gör, och som kanske till och med bedrivs av en eller flera medlemmar, men som inte i formell mening organiseras av föreningen som sådan. Det är okej, bra och naturligt att det är så. Målet är att skapa ett fungerande och hållbart samhälle, inte att försöka monopolisera vissa aktiviteter. Om något redan fungerar finns det ingen poäng med att uppfinna hjulet på nytt. Arbetsgången är därför att vi samarbetar med andra parter när det är det mest effektiva, och ordnar aktiviteter själva när det känns bättre. 

 

Specialfallet SV

Vi har ett pågående samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan som har valt att på olika sätt stötta oss. Då det vi vill skapa går väl i linje med folkbildning och de mål som SV har bedriver vi därför en stor del av vår verksamhet som folkbildning på olika sätt.