Om Grönt Samskapande

Syftet med Grönt Samskapande

Grönt Samskapande har tre grundpelare:

  • Hållbar livsstil
  • Personlig utveckling
  • Samskapande

Detta beskriver det huvudsakliga innehållet i vår verksamhet. En mer formell beskrivning är:

Grönt Samskapande är en ideell förening som syftar till att stödja medlemmarnas personliga utveckling och hållbara livsstil.

Vår vision är att det ska finnas en mångfald av positiva sociala sammanhang som människor kan bygga sitt dagliga sociala liv kring.

Detta sker genom att skapa positiva sociala sammanhang, och på sikt ett hållbart komplementerande system, inom det befintliga samhället. Inom dessa kan vi samskapa i en positiv hållbar riktning.

Grönt Samskapande är i huvudsak en ”för”-rörelse, snarare än en ”mot”-rörelse: Vi presenterar lösningar snarare än fokuserar på problemen.

Vår verksamhet genomsyras av dessa grundprinciper – vi lever som vi lär.

 

Metod - hur vi åstadkommer detta

Vi har en kunskapssyn där vi värderar vetenskapligt underbyggda påståenden. Vi är omprövande och öppensinnade.

 

Personlig utveckling

Med personlig utveckling menar vi att utvecklas på ett sätt som både är bra för sig själv och bidrar till en mer hållbar värld.

Den personliga utveckling vi står för är just personlig. Det är upp till den enskilde individen att bestämma sig för vilka steg som bör tas, med hänsyn till de personliga förutsättningarna och personliga värderingarna. Vi tror på människors inneboende förmåga att leda sig själva. Var och en är ansvarig för sin egen livsprocess. Vi står för medmänsklighet, men ägnar oss inte åt psykiatrisk vård.

Vi uppmanar till utforskande av olika former av personlig utveckling. Vi tror på att stärka hela människan – balans i att vara, känna, tänka och göra.

Vad gäller andliga former av personlig utveckling gör vi en del viktiga gränsdragningar.

På samma sätt som vi avgränsar oss från politik avgränsar vi oss också från religion, religiösa rörelser och religiös praktik. Vi är inte emot dessa, men som förening tar vi inte ställning kring eller deltar i dessa aktiviteter.

På samma sätt som kring politik innebär detta inte att frågorna inte kan utforskas: Vi uppmuntrar till att med ett öppet, nyfiket sinne utforska olika former av andlighet. Men vi stödjer inte blind tro eller intellektuell underkastelse. Det är viktigt att deltagarna inte känner sig påtvingade idéer som sanningar. Det är viktigt att andliga läror presenteras från en metanivå och inte som en sanning.

 

Hållbar livsstil

Vi uppmuntrar till att ställa om till en hållbar livsstil. Med detta menar vi en livsstil som är bättre för miljö eller omgivning, och som är hälsosam för individen.

Även den hållbara livsstilen är ett personligt projekt. Vi ser att även ett litet steg är bättre än inget steg alls. Vi uppmuntrar därför medlemmarna att utforska sin vardag för att se vilka steg som tas för att gå i riktning mot en hållbar livsstil.

Till exempel uppmuntrar vi till att äta mer vegetariskt och anordnar därför aktiviteter kring vegetarisk matlagning. Här ser vi att ett steg mot att bli ”flexitarian” kan vara mer långsiktigt hållbart för många individer än att hoppa på en helt vegansk livsstil som på det personliga planet sedan kanske inte kan upprätthållas.

 

Sociala sammanhang

Vår tanke är att både den hållbara livsstilen och den personliga utvecklingen stimuleras av att det finns en miljö att trivas, utvecklas och känna sig trygg i; ett positivt socialt sammanhang. De sociala sammanhang vi skapar präglas av acceptans, öppenhet och utforskande:

  • Acceptans innebär att vi accepterar människor som de är. En acceptans för olika sätt att tänka, känna och vara. Däremot accepterar vi inte nödvändigtvis alla beteenden, som att skada andra människor.
  • Öppenhet innebär att vara öppen för olika sätt att se på världen så att vi får ett samtalsklimat där idéer kan flöda fritt. I detta ingår även att vi inte som förening dogmatiskt binder oss till politiska åsikter eller religiösa föreställningar.
  • Utforskande innebär att vi uppmuntrar till att ha en utforskande inställning till livet. Att våga testa nya saker. Vid utforskande är det viktigt att känna in sina gränser. Vi uppmuntrar till att tänja på trygghetszonen men inte spränga den och därmed traumatisera sig själv.

Man är välkommen som man är och vi strävar efter att bemöta varandra med respekt. Avsiktliga, illvilliga provokationer accepteras inte.

Vi utmanar alkohol- och animaliska matnormen. Vi synliggör och medvetandegör även andra normer som finns i samhället, för att undvika trångsynthet, politisk korrekthet, och åsiktskorridorer.

 

Ett komplementerande hållbart system: Vår relation till samhället

Vår idé att verka inom samhället, snarare än att bygga upp något som är skilt från samhället.

Vi skapar inte en egen bubbla utanför systemet som exempelvis vissa ekobyar eller kloster.

Vi föredrar samverkan före konkurrens, vi bygger ömsesidigt gynnsamma relationer.
 

Politik

Föreningen är politiskt obunden, och i huvudsak politiskt neutral.

Detta innebär att vi som förening inte deltar i politiska aktiviteter som demonstrationer eller upprop. Det innebär vidare att vi som förening heller inte tar offentlig ställning i sakpolitiska frågor eller konflikter.

Vi är i sak politiska genom att vi förordar en hållbar livsstil, men detta är ett personligt ställningstagande. Vi som förening är inte en missionerande politisk rörelse.

Detta innebär inte att vi är emot de frågor som drivs av näraliggande politiska organisationer, bara att vi inte lägger oss i dessa frågor.

Det innebär inte heller att vi inte skulle kunna diskutera frågorna inom ramen för föreningen. Dock kommer dessa diskussioner då ske på ett neutralt och utforskande sätt snarare än med målet att ta politisk ställning.

 

Övrigt

Du kan hitta fler dokument (t.ex stadgar) på vår dokumentsida