Personlig utveckling

Hur Grönt Samskapande arbetar

Grönt Samskapande ordnar löpande aktiviteter kring personlig utveckling. De vanligaste aktiviteterna är Lunch i Närvaromantrasång och meditationscirkel. Dessa anordnas terminstid ett par dagar i veckan (se kalendern och facebook för annonser). Vidare anordnas studiecirklar kring ämnen som rör personlig utveckling. Även dessa annonseras på facebook och i kalendern.

 

 

Yoga

Det finns många yogaställen i Östersund (se här för kontaktinformation)

 

Meditation (mindfulness)

Om du vill ha en snabb och enkel introduktion till meditation så finns Happify's Meditation 101. Den är rätt på utan någon stor teoribyggnad. 

Meditation är ett samlingsnamn på tekniker som är till för att påverka sin personliga sinnesstämning. I en klassificering från NDNR kan man grovt dela in meditationstekniker i:

  • Tekniker som går ut på att intensivt fokusera på något specifikt, t.ex ett mantra, en rörelse eller ett ljud. Här ingår även visualisering.
  • Tekniker som går ut på att öppet notera saker som händer i och utanför kroppen. I det här ingår mindfulness
  • Tekniker som går ut på att styra in sinnet på en känsla eller en förändring i sinnelag, t.ex empati för andra. I det här ingår Metta

Detta är dock en mycket grov indelning. Det finns en stor flora med specifika meditationstekniker med ingående specifika nyanser. 

Meditation har en lång tradition inom de flesta religioner (i kristendomen har man haft "kontemplativ bön" där man t.ex fokuserat på bibelcitat eller liknande). I ett västerländskt kontext har dock många av meditationsteknikerna kokats ner till en sekulär essens som i huvudsak bortser från sina religiösa rötter, till föremån för att helt fokusera på tekniken i sig. Ett framträdande exempel på detta är "mindfulness" som kommer från en buddhistisk tradition, men som numera används som teknik inom t.ex kognitiv beteendeterapi. 

Mindfulness

Jon Kabat Zinn, som utvecklat Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), definierar mindfulness meditation som "moment to moment, non-judgmental awareness".

Meditationstekniken mindfulness har det utförts många vetenskapliga studier på. Ex. har man sett att mindfulness kan minska rökbegäret, verifierat både genom självskattningsformulär samt hjärnskanning.

Förutom personlig meditation finns också varianten guidad meditation, där meditationen leds av en annan person (direkt eller via inspelat medium). I detta ingår en stor mängd självhjälpsappar man kan ladda hem till sin mobiltelefon. 

I Grönt Samskapande har vi en öppen och accepterande hållning till olika former av meditation och meditationstekniker. Det är upp till individen själv att välja vad som är till hjälp och vad som fungerar. En gissning är dock att den vanligaste tekniken som praktiseras vid tyst egen meditation är mindfulness. Se även mantrasång nedan.

 

Mantrasång

I flera olika kulturer runt om i världen har man länge meditativt musicerat tillsammans. Ett sätt att meditativt musicera tillsammans är mantrasång (se även sidan för mantrasång med Grönt Samskapande)

Det som särkiljer mantrasång från att spela i band, kör och allsång är att texten är kortare och repetivitv. Då behöver man inte fokusera lika mycket på att lära sig och komma ihåg texten, utan kan slappna av mer mentalt och låta mantrat rulla på. Vidare är musikslingan till mantrat också lätt att lära sig.

Fokus ligger inte hellerpå prestation: man behöver inte känna sig stressad över att sjunga exakt rätt ton eller hålla sin stämma. Man kan slappna av och absorberas in i mantrasången. 

Ritualer. Synchronized movement. Västerländskt exempel - koncert. 

Koherens. Biologisk, psykologisk, socialt. Jämför gruppens värderingar skiljer sig individens värderingar. Då finns inte koherens mellan alla nivåer. Antingen anpassar man beteendet till gruppens värderingar, men då frångår beteendet sina egna värderingar. Alternativt agerar man utifrån sina egna värderingar, men då kan man riskera konflikt eller exkludering av gruppen. Under mantrasång i en accepterande, stödjande grupp får man koherens mellan samtliga tre nivåer. På det biologiska planet sjunger man (och dansar, om man vill). På det psykologiska planet upprepar man mantrat och kanske även känner in mantrats innebörd. På det sociala planet känner med tillhörighet till något större än sig själv.

Ref Happiness Hypothesis

 

Sharing

 

Lång livslängd

Enligt Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi, är det bara med ett lägre energi-intag som vi genom vår livsstil kan förlänga vår livslängd.