Stadgar

Stadgar för den ideella föreningen Grönt Samskapande med hemort i Östersund. Föreningen bildades 2016-06-20.

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

1 § Ändamål

Grönt Samskapande är en ideell förening som syftar till att stödja medlemmarnas samskapande kring personlig utveckling och hållbar livsstil. 

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte, styrelsen och formellt utlysta medlemsmöten.

4 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av minst två av styrelsen utsedda fysiska personer som är medlemmar i föreningen. Styrelsen kan besluta om ändring av firmatecknare på normalt styrelsemöte.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar kalenderår.

6 § Stadgetolkning m m

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, bordläggs till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras temporärt av styrelsen.

7 § Skiljeklausul

I normalfall ska tvist mellan medlem och föreningen lösas med hjälp av gemensamt överenskommen tredje part som medlare / mellanman. Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte (eller extra årsmöte) med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt föreningsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras.

10 § Drogpolicy

Föreningens aktiviteter är alkohol- och narkotikafria.

 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

 

10 § Medlemskap

Förening är öppen för alla fysiska personer. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.

Årsmötet kan besluta om differentierat medlemskap med differentierad medlemsavgift. 

11 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12 § Uteslutning m m

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 13 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning tas av styrelsen. Om beslutet gäller styrelsemedlem tas beslutet på formellt utlyst medlemsmöte.

14 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter,
 • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan,
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
 • skall betala medlemsavgift enligt ordning beslutad på årsmöte, samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen.

 

YTTERLIGARE FÖRESKRIFTER

 

15 § Vid ordinarie årsmöte kan föreningen besluta om att föreningen ska ha ytterligare föreskrifter, till exempel beskrivningar om vision, värdegrund och arbetsformer.

16 § Behörigt utlyst medlemsmöte kan besluta om förändringar i dessa föreskrifter.

 

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

 

17 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls första kvartalet i kalenderåret, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast fyra veckor före mötet tillställas medlemmarna. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

18 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet.

19 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalt medlemsavgifter har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

20 § Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

21 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär
mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid behov kan ordförande ges utslagsröst. 

22 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. 

23 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet. (vem som har rösträtt)
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
  1. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  2. Styrelsens årsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
 6. I det fall föreningen har beslutat om tillsatt revisor skall dennes berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret framföras. 
 7. Fastställande av medlemsavgifter.
 8. Översyn av värdegrund och arbetsformer
 9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 11. Val av styrelse.
 12. Eventuellt val av revisor
 13. Övriga frågor

24 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte om minst hälften av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 19 § och 20 §.

 

REVISORER

 

25 § Revisorer

Årsmötet kan besluta att föreningen ska ha revisorer.

26 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte
ingå regelbundet på styrelsemöte. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska
styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14
dagar före årsmötet.

 

STYRELSEN

 

27 § Sammansättning

Styrelsen består av minst 3 ledamöter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs. 

28 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen ansvarig för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall - inom ramen dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att

 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
 • ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • om revisor tillsatts av årsmötet, tillhandahålla revisorerna räkenskaper mm 
 • förbereda årsmöte.
 • koordinera arbete med övriga föreskrifter som t.ex värdegrund och arbetsformer

29 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen ska sammanträda minst en gång per månad. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens närvarande ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

30 § Dokumentation

Styrelseprotokoll ska göras tillgängliga för samtliga medlemmar i föreningen.